Statut

Home/Statut
Statut 2017-05-05T11:06:20+00:00

Statut

Zespołu Szkół Nr 3

w Ostrołęce

 

ROZDZIAŁ l

 

Postanowienia ogólne

Artykuł 1.

 

 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 3 w Ostrołęce i działa na podstawie Ustawy z dnia 07 . 09 . 1991 r  o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami .
 2. Siedzibą Zespołu Szkół Nr 3 jest Ostrołęka ul. Skowrońskiego 8.
 3. W skład Zespołu Szkół Nr 3 wchodzą następujące szkoły:
  1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrołęce imienia Adama Mickiewicza

w Zespole Szkół nr 3 w Ostrołęce

  1. Gimnazjum Nr 3 w Ostrołęce imienia Adama Mickiewicza

w Zespole Szkół nr 3 w Ostrołęce

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu działają:
  1. szkoła podstawowa działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący – Miasto Ostrołęka Uchwałą Nr 50/YII/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 14 marca 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych szkół podstawowych specjalnych w Ostrołęce oraz granic ich obwodów.
  2. gimnazjum działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący – Miasto Ostrołęka Uchwałą Nr 49/VII/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 14 marca 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i publicznych gimnazjów specjalnych w Ostrołęce oraz granic ich obwodów.
 2. Zespół Szkół Nr 3 używa:
  1. pieczęci okrągłej dużej o średnicy 36 mm z wizerunkiem orła pośrodku, a w otoku napis Zespół Szkół Nr 3 w Ostrołęce,
  2. pieczęci okrągłej małej o średnicy 22 mm z wizerunkiem orła pośrodku, a w otoku napis Zespół Szkół Nr 3 w Ostrołęce,

3)  stempla z treścią Gimnazjum Nr 3 w Ostrołęce imienia Adama Mickiewicza  w

Zespole Szkół nr 3 w Ostrołęce

4)   stempla z treścią  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrołęce imienia Adama Mickiewicza

w Zespole Szkół nr 3 w Ostrołęce

 1. stempla z treścią Zespół Szkół Nr 3 w Ostrołęce, 07-417 Ostrołęka                              ul.   Skowrońskiego 8.

6)    Szkoły w Zespół Szkół Nr 3 mogą posiadać imię, sztandar, własny ceremoniał .

 1. Organ prowadzący nadaje imię szkole na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

Artykuł 2.

 

 1. Zespół Szkół jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym kształcącym:
  1. w szkole podstawowej w cyklu sześcioletnim,
  2. w gimnazjum w cyklu trzyletnim.
 1. Organem prowadzącym i utrzymującym zespól szkół jest Miasto Ostrołęka, nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce.
 2. Zespół Szkół realizuje program nauczania według obowiązujących przepisów .
 3. Zespół Szkół może prowadzić klasy autorskie klasy sportowe , klasy językowe w/g programów opracowanych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 4. Zespół Szkół wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przepisami .
 5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w gimnazjum.
 6. Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania szkoły

Artykuł 1

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej, światopoglądu i wyznania.

 

W swojej działalności szkoła kierować się będzie najlepszymi tradycjami szkolnymi, a zwłaszcza zasadą poszanowania prawdy i obowiązku jej głoszenia, tolerancji w zakresie poglądów i postaw, poszanowania zasad prawa naturalnego, godności ludzkiej, praw człowieka, miłości do Ojczyzny, odpowiedzialności za siebie i innych.

 1. Szkoła umożliwia:
  1. zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w szkołach licealnych;
  2. rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych),
  3. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań;
  4. poznanie dziedzictwa kultury narodowej i światowej;
  5. efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich;
  6. kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata;
  7. naukę religii zgodnie z rozporządzeniem MEN, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.
 2. Szkoła realizuje:
  1. programy nauczania przedmiotów obowiązkowych dopuszczonych do użytku przez MEN i dyrektora szkoły ;  ( ujętych w szkolnym zestawie programów nauczania ) –Załącznik  nr 1
  2. ramowy plan zajęć  zgodnie  z  ramowym  planem  nauczania zaopiniowany przez radę pedagogiczną,
  3. „Szkolny plan wychowawczy” –  Załącznik nr 2  i ,,Program profilaktyczny’’– Załącznik  nr  3

Szkoła służy dobru społeczności i wychowuje w duchu niepodległej Ojczyzny, winna bowiem kształtować ludzi odpowiedzialnych za siebie i innych, Naród i Polskę.

 

ROZDZIAŁ 3

Sposoby realizacji zadań zespołu szkół

Artykuł 1                                                                                                               Zadania dydaktyczne

Plan realizacji programów z poszczególnych przedmiotów nauczyciele opracowują i realizują  na  podstawie  wybranych  programów .

Wybór  i  zatwierdzenie  szkolnego  zestawu  programów i  podręczników  dopuszczony    do  użytku  szkolnego  odbywa  się  według  określonego  trybu  postępowania:

– nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników

dopuszczonych do użytku szkolnego,

– wybrany program i podręczniki nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej ,

– rada pedagogiczna ustala w drodze uchwały , po zasięgnięciu opinii rady rodziców

 odpowiednie zestawy programów i szkolny zestaw podręczników , w którym nie może   

 być więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć, dyrektor szkoły dopuszcza do   

 użytku szkolnego

dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości  informacji o zestawie programów

nauczania i podręczników do końca maja ; w kolejnych latach uzasadnionych

przypadkach istnieje możliwość dokonywania zmian w zestawach (zmian dokonuje RP na

wniosek nauczycieli. lub rady rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego),

– dyrektor umożliwia obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 

W zespole szkół opracowany jest i podany do publicznej wiadomości ( gazetka szkolna i strona internetowa szkoły ) szkolny zestaw programów i podręczników dopuszczony do użytku szkolnego .

 1. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej zatwierdzone zgodnie z obowiązującą procedurą ..
 2. Zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania.
 3. W celu zapewnienia rozwoju sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań szkoła umożliwia uczniom:
  1. rozwój talentów i zainteresowań poznawczych i artystycznych oraz sportowych poprzez udział w: kołach zainteresowań, kółkach przedmiotowych, zajęciach sportowych i innych zajęciach pozalekcyjnych,
  2. przygotowanie i uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych i poza przedmiotowych,
 1. W celu wyrównywania wiedzy i umiejętności uczniom z trudnościami dydaktycznymi szkoła umożliwia udział w zajęciach: dydaktyczno-wyrównawczych, reedukacyjnych. logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej  oraz  innych  zajęć  wynikających  z  potrzeb  ucznia.
 2. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolne zasady oceniania zgodny z obowiązującymi przepisami na podstawie, którego wystawiane są oceny . – Załącznik  nr 4
 3. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka szkolna, która jako pracownia szkolna służy do:
  1. realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów:
   1. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami,
   2. przygotowuje do korzystania z różnych źródeł oraz sieci bibliotek,
   3. kształtuje kulturę czytelniczą i wzbogaca kulturę humanistyczną,
   4. wdraża czytelników do poszanowania książki,
   5. otacza opieką uczniów szczególnie zdolnych w poszukiwaniach czytelniczych,
  2. doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela:
   1. uczestniczy w rozwijaniu kultury pedagogicznej szkoły poprzez gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania,
   2. pomaga nauczycielom w doskonaleniu zawodowym,
   3. udziela pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej,
  3. organizowania i popularyzowania czytelnictwa w szkole.
 4. Z biblioteki korzystają wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
  3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego wśród uczniów.
 6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zasobów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu (przy pełnej obsadzie kadrowej).

10.Szczegółowy zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli –

bibliotekarzy oraz organizację biblioteki szkolnej określa dyrektor zespołu szkół

odrębnym regulaminem.

Zadania wychowawcze

 

    1. Funkcję wychowawczą szkoła spełnia między innymi poprzez realizację Programu

 

Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki, który uchwala Rada

 

Pedagogiczna  oraz  Rada  Rodziców po zasięgnięciu  opinii  samorządu uczniowskiego.

 

Realizacja  tego programu jest obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły. przy

 

współpracy   rodziców.

2    Program wychowawczy szkoły ukierunkowany jest na:

 

  1. wychowanie patriotyczne,
  2. wychowanie regionalne (dziedzictwo kultury w regionie),
  3. wychowanie prorodzinne,
  4. wychowanie ekologiczne,
  5. wychowanie prozdrowotne, wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie .
  6. wychowanie kulturowe powiązane z tradycjami,
  7. zadania profilaktyczne, resocjalizacyjne,
  8. integrację europejską.

3.Plan wychowawcy klasowego jest spójny ze „ Szkolnym Programem Wychowawczym”

uwzględnia specyficzne zadania wynikające z potrzeb uczniów i rodziców.

4.Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu,

godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zadań wychowawcy klasowego.

5.Zakres obowiązków wychowawcy klasowego określa dyrektor odrębnym pismem.

 

Zadania opiekuńcze

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom wszechstronną opiekę pedagogiczną.
 2. Szkoła stwarza możliwość korzystania z pełnych obiadów w stołówce szkolnej innej szkoły.
 3. Pracę opiekuńczo-wychowawczą wspomaga pedagog  oraz  psycholog szkolny.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga określa dyrektor zespołu szkół w danym roku szkolnym.
 5. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 6. Szkoła organizuje naukę indywidualną w domu dla uczniów na podstawie orzeczenia , opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w/g odrębnych przepisów.
 7. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniem i pomaga organizować pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących.
 8. Szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi w celu prowadzenia działań profilaktycznych i zapobieganiu patologii społecznej.

 

 

 1. Szkoła w myśl integracji nauczania włącza dzieci niepełnosprawne do uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
 2. Szkoła organizuje dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w zespole szkół ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, świetlicę szkolną.
 3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 4. Ilość etatów lub godzin pracy świetlicy ustala się w każdym roku szkolnym w zależności od ilości uczniów i grup.
 5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki, pomocy w nauce i rekreacji.
 6. Do zadań świetlicy należy:
  1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
  2. organizowanie opieki i zabaw własnych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu,
  3. rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień młodzieży,
  4. organizowanie kulturalnej rozrywki,
  5. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny,
  6. rozwijanie społecznej aktywności.
 7. Świetlica winna być wyposażona w pomoce naukowe, książki, gry dydaktyczne itp.
 8. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
 9. Dni i godziny pracy świetlicy winny być dostosowane do potrzeb środowiska.
 10. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy i liczy do 25 uczniów, nie mniej jednak niż 15.
 11. Kwalifikacji i przyjmowania do świetlicy dokonuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica.
 12. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków wychowawcy świetlicy określa dyrektor szkoły
 1. Organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

22.Sprawowanie przez nauczycieli i rodziców opieki w czasie zajęć pozalekcyjnych

i pozaszkolnych w tym wycieczek , wyjść poza teren szkoły, organizowanych przez

szkołę w szczególny sposób  określony jest w załączniku nr 5.

23 Pełnienie dyżurów nauczycielskich  według szczegółowych zasad – ujętych w

( załącznik nr 5 ) .

 

 

ROZDZIAŁ 4

Organy szkoły

Artykuł 1

 

Organami szkoły są:

  1. dyrektor zespołu szkół,
  2. rada pedagogiczna,
  3. rada rodziców,
  4. samorząd uczniowski.

I  Dyrektor Zespołu Szkół

 

  1. Zespołem szkół kieruje dyrektor.
  2. Dyrektor zespołu szkół organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz inne zajęcia związane z działalnością statutową szkoły.
  3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
  4. Do zadań dyrektora w szczególności należy:
   1. w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
   1. kształtowanie twórczej atmosfery pracy szkoły, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
   2. ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych,
   3. sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
   4. przydzielanie w uzgodnieniu z radą pedagogiczną prac i zajęć, zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli,
   5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji i zajęć prowadzonych przez nauczycieli w celu systematycznego doskonalenia ich pracy,
   6. przyjmowanie uczniów do zespołu szkół oraz zmiana przez nich klas,
   7. egzekwowania przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustaleń Statutu,
   8. wydawanie zezwoleń na realizację obowiązku szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami,
   9. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego.
   10. występowanie z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
   1. w zakresie organizacji działalności zespołu szkół:
    1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
    2. egzekwowanie i przestrzenie przez uczniów i pracowników ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
    3. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
    4. określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
    5. organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne, sprzęt szkolny,
    6. reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
   2. w zakresie spraw kadrowych i socjalnych:
    1. decydowanie w sprawach zatrudniania, zwalniania, wynagradzania, awansowania, nagradzania, karania, wyróżniania nauczycieli i innych pracowników,
    2. wnioskowanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień,
    3. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli,
    4. zapewnianie pomocy pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.
   3. w zakresie spraw admnistracyjno-gospodarczych:
    1. zarządzanie majątkiem szkoły,
    2. pozyskiwanie środków finansowych na rzecz szkoły,
    3. planowanie wykorzystania środków finansowych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,
    4. organizowanie przeglądów stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń oraz prac konserwacyjno-remontowych,
    5. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkoły.
  1. Dyrektor zespołu szkół kieruje szkołą przy współudziale:
   1. wicedyrektorów,
   2. kierownika administracyjno-gospodarczego.
  2. Powierzenia funkcji kierowniczych i odwoływania z tych funkcji dokonuje dyrektor zgodnie z art. 37 i 38 ustawy o systemie oświaty.
  3. Dyrektor dokonuje podziału zadań pomiędzy innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i opracowuje zakres ich czynności na piśmie.
  4. Dyrektor zespołu szkół powołuje wicedyrektorów zgodnie z zasadą: na 12 oddziałów jeden wicedyrektor. Osoby, którym powierzono te stanowiska wykonują zadania zgodnie z przydziałem czynności i obowiązków.
  5. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
  6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

II Rada Pedagogiczna

W zespole szkół działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu szkół

w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły, dotyczących kształcenia, wychowania i

opieki.

 1.  W skład rady pedagogicznej zespołu szkół wchodzą wszyscy nauczyciele zespołu szkół.
 2.  Nauczyciel odpowiedzialny jest za:
 3.    a)  prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
 4.    b)  wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań
 5.    c)  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o

rozpoznawanie potrzeb uczniów

 1.    d)  bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów
 2.    e) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej
 3.    f) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny
 4.    g) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom określa w sposób szczegółowy

(Zadania   i obowiązki  nauczycieli  ze szczególnym  uwzględnieniem  bezpieczeństwa

uczniów  – Zał. Nr 5 )

 1.  W skład rady pedagogicznej zespołu szkół wchodzą wszyscy nauczyciele zespołu szkół.
 2.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu szkół, który prowadzi i

przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 1.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 1.  Dyrektor zespołu szkół przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku

szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

informacje o działalności szkoły.

 1.   Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy jej członków.

 1.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są

protokołowane.

 1.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
   1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
   2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
   3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
   4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
   1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   2. projekt planu finansowego szkoły,
   3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
   4. propozycje dyrektora zespołu szkół w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11.W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym

przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji

III Rada Rodziców

 1. W zespole szkół działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów

zespołu szkół.

2.. Rada rodziców jest powołana do zapewnienia właściwego współdziałania między

rodzicami a szkołą i w imieniu rodziców uczniów podejmuje i realizuje na rzecz szkoły

zadania wychowawcze, opiekuńcze oraz gromadzi fundusze z dobrowolnych składek

rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 • Do kompetencji Rady Rodziców należy :uchwalanie w porozumieniu z RP programu wychowawczego , programu profilaktyki , opiniowanie programu poprawy efektów kształcenia , wychowania , projektu planu finansowego składanego przez dyrektora . Rada Rodziców może występować z wnioskami, opiniami we wszystkich sprawach związanych ze szkołą do dyrektora szkoły , organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny .Rada Rodziców działa na terenie Zespołu Szkół nr 3 na podstawie regulaminu przyjętego i zatwierdzonego na pierwszym swoim spotkaniu.
 1.  Regulamin wyborów do Rady Rodziców:
 1. Wybory do Rady rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencje rodziców na zebraniu.
 2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swojego grona Radę Oddziałową.
 3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 5. Wybory do rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą dochodzić osoby kandydujące do rady Oddziałowej.
 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej rady oddziału i kolejne osoby uzyskują ta sama liczbę głosów, głosowanie na tę osoby zostaje powtórzone.
 7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 8. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru przedstawiciela oddziału  w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.
 9. Spośród osób, które uzyskały drugi co do liczby głosów wynik w  wyborach do rad Oddziałów, wyłania się kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. W przypadku, gdy dwie osoby mają równa liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone.
 10. Kandydaci wyłonieni na podstawie ust. 8 wybierają trzyosobową Komisję Rewizyjną. Pierwsze posiedzenie komisji rewizyjnej powinno się odbyć nie później niż w ciągu czternastu dni od terminu wyborów.
 11. Ogłoszenie wyników, podanie do publicznej wiadomości składu rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenie należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć w terminie do czternastu dni od terminu wyborów.
 1. Zasady działalności i organizacji rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców

uchwalony przez ogół rodziców uczniów zespołu szkół, Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły – załącznik nr 8

 1.  Rada rodziców i szkoła współdziałają ze sobą w oparciu o roczne plany pracy.
 2. Przedstawiciel rady rodziców ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 3.  W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.

8.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkół.

 1.  Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 2. a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami,

 1. b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

e)prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, opiekuna grupy wiekowej,

f)prawo uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej i rady rodziców,

g)prawo do opiniowania szczegółowych kryteriów ocen z zachowania.

10.Samorząd działa  w  oparciu  o  regulamin  SU.

 

ROZDZIAŁ 5

Organizacja Szkoły

Artykuł 6.

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku zatwierdza organ prowadzący szkołę w terminie do 30 maja danego roku.
 3. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć opracowuje dyrektor szkoły.
 5. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem dopuszczonym przez MEN do użytku szkolnego.
 7. Oddział liczy do 26 uczniów.
 8. W oddziałach liczących powyżej 24 uczniów lekcje języka obcego, informatyki, w tym ćwiczeń laboratoryjnych, odbywają się z podziałem na grupy.
 9. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI i klasach gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów z podziałem na dziewczęta i chłopców.
 10. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 11. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 20 do 35 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 12. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w pkt. 1
 13. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 14. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 15. Nauczy ciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 16. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 17. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 18. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego cyklu kształcenia w szkole.
 19. Zakres praw i obowiązków pracowników administracji i obsługi szkoły określa dyrektor szkoły w odrębnym regulaminie zgodnym z Kodeksem Pracy.

 

Uczniowie Zespołu  Szkół

 

 1. Zespół szkół przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Nauka w szkole podstawowej i gimnazjum jest obowiązkowa.
 3. Do zespołu szkół uczęszczają dzieci z obwodu szkoły. Obwód szkoły ustala organ prowadzący szkołę.
 4. Do zespołu szkół mogą uczęszczać dzieci z obwodu innej szkoły za zgodą dyrektorów obu szkół.
 5. Dyrektor prowadzi ewidencję dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.
 6. Wykonanie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
 8. Do pierwszej klasy szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16, ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16, ust. l ustawy o systemie oświaty.
 9. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.
 10. Do szkoły podstawowej przyjmuje się:
  1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
  1. z urzędu – absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
  2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Obowiązek szkolny może być spełniony poza szkołą. Zezwolenia udziela dyrektor szkoły na wniosek rodziców dziecka. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

13 . Przydział uczniów do poszczególych klas odbywa się na zasadach ustalonych w

regulaminie

 

ROZDZIAŁ 6

Prawa i obowiązki ucznia

Artykuł 7.

 

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. wolności myśli, sumienia i wyznania,
  2. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,
  3. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
  4. przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
  5. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
  6. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,
  7. przynależności do wybranej przez siebie organizacji ideowo-wychowawczej lub społecznej funkcjonującej na terenie szkoły,
  8. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  9. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami,
  10. odpoczynku w przerwach międzysemestralnych. Na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych. W pierwszym tygodniu po feriach i przerwach świątecznych nie przeprowadza się sprawdzianów i prac klasowych,
  11. opieki socjalnej, a w szczególności:
   1. bezpłatnego wyżywienia w stołówce szkoły,
   2. zapomóg pieniężnych z różnych funduszy,
   3. refundowanie podstawowego wyposażenia ucznia ze środków rady rodziców,
   4. dopłaty do wycieczki z funduszu rady rodziców,

12) do uzyskiwania stypendium z funduszy działających na rzecz pomocy dzieci i młodzieży mają prawo uczniowie zdolni znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

13)dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału,

 

 1. Formy udzielania pomocy w nauce:
  1. doraźna pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu,
  2. pomoc koleżeńska organizowana przez wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu,
  3. pomoc w ramach zespołów wyrównawczych,
  4. pomoc w ramach zespołów reedukacyjnych i logopedycznych.

 

 1. Obowiązki ucznia:

Uczeń ma obowiązek:

 1. udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się  do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,
 2. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych  w terminie 2 tygodni w formie pisemnej lub ustnej przez opiekuna bądź lekarza.
 3. zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny,
 4. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętność, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, wyrównawczych,
 5. postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor, tradycje szkoły, współtworzenia j ej autorytetu,
 6. kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 7. podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, respektowanie postanowień statutu zespołu szkół i regulaminu samorządu uczniowskiego,
 8. przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
 1. właściwego zachowania się uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
 2. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
 3. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
 4. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
 5. poszanowania godności i wolności osobistej drugiego człowieka.
 1. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.

Uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny.

 1. Ucznia  obowiązuje jednolity strój szkolny. Uczeń ma obowiązek zmieniać obuwie po wejściu do budynku i pozostawiać je w szatni wraz z wierzchnim okryciem.
 2. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, szanowania sprzętu i urządzeń szkoły, dbania o czystość obiektu, pełnienia dyżuru na terenie szkoły w/g grafiku dyżurów klas.
 3. W czasie trwania lekcji zajęć edukacyjnych uczeń  ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne.
 1. Nagrody, wyróżnienia, kary.

Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

 

  1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia,
  4. dzielność i odwagę.

 

Wnioskować o nagrodę może:

 

 1. wychowawca,
 2. samorząd uczniowski,
 3. opiekunowie organizacji szkolnych,
 4. rada rodziców,
 5. członkowie rady pedagogicznej.

 

Nagrody mogą być:

 

 1. książkowe,
 2. dyplomy,
 3. nagrody  rzeczowe,
 4. inne.

 

Wyróżnienia to:

 

 1. listy pochwalne,
 2. świadectwo  z  biało- czerwonym  paskiem
 3. pamiątkowy znaczek w przypadku, gdy uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem.

 

Uczeń karany jest za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia:

 

 1. upomnieniem wychowawcy klasy,
 2. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
 3. upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzielaną publicznie wobec uczniów,
 4. przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,
 5. przeniesieniem do innej szkoły( w porozumieniu z prawnymi opiekunami )
 6. Zastosowanie innej kary zaproponowanej przez ucznia w porozumieniu z rodzicami.

 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić w przypadku:

 

 1. ponad miesięcznej, ciągłej nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole,
 2. picia alkoholu, używania narkotyków lub innych środków odurzających,
 3. brutalnego i wulgarnego zachowania się w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 4. prawomocnego orzeczenia sądu o przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, porządkowi publicznemu, życiu i zdrowiu,
 5. stwierdzenia wysokiego stopnia demoralizacji.

 

Od kar uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 3 dni na piśmie do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły może odstąpić (zawiesić) od nałożenia lub wykonania kary w przypadku poręczenia samorządu uczniowskiego, rady rodziców lub organizacji społecznej.

Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

ROZDZIAŁ 7

Finanse szkoły

Artykuł 8.

 

  1. Zespół szkół jest jednostką budżetową.
  2. Zasady gospodarowania finansami określają odrębne przepisy.
  3. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Szkół nr 3 w Ostrołęce .
  4. Majątek szkoły jest ewidencjonowany w księdze inwentarzowej i materiałowej.

 

 

ROZDZIAŁ 8

Postanowienia końcowe

Artykuł 9.

 

 1. Zmiany w organizacji i formach pracy zespołu szkół wymagają zmiany statutu.
 2. Wnioski dotyczące zmiany statutu zespołu szkół może składać jeden z organów szkoły.
 3. Sprawy, których nie reguluje statut zespołu szkół określają odrębne przepisy.
 4. Szkoła prowadzi dokumentację w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami, a w szczególności dotyczącą  przyjmowania, oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, wydawania świadectw ukończenia szkoły, przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych , zatrudniania i funduszu płac, spraw osobowych i dyscypliny  pracy pracowników szkoły, działalności administracyjno-gospodarczej szkoły.
 5. Wszystkie pisma przychodzące rozdziela dyrektor do załatwienia osobom

kompetentnym

 1. Pisma wystawione w szkole, wychodzące i pozostające podpisują: dyrektor,

wicedyrektorzy lub inne osoby pełniące funkcje kierownicze, w zakresie swoich

kompetencji.

 1. Obsługę finansowo –księgową prowadzi dział księgowo – finansowy funkcjonujący w

Zespole Szkół nr 3 w Ostrołęce

 1. Wszystkie dokumenty finansowo-księgowe podpisuje główny księgowy, a zatwierdza

dyrektor szkoły.

 1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami .