Wyniki rekrutacji do klas I w SP nr 3 im. A. Mickiewicza w Ostrołęce

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. § 11b W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art.158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce w dniu 31.03.2020 r. została umieszczona:

– Lista Kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

W szkole zachowane są zaostrzone reguły sanitarne, w związku z tym ulega zmianie dotychczasowy sposób potwierdzania woli.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do kl. I w roku szk. 2020/2021
proszeni  są o złożenie potwierdzania woli. Etap ten odbywać się będzie
drogą mailową na adres  szkoły :
nasza_3ostroleka@interia.pl  
lub listownie na adres szkoły w terminie od 31 marca od godz. 15:30
do 03 kwietnia do godz.15:00.

page1image46272992
2020-03-31T14:38:14+00:00